Aydınlatma Metni

ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KURUMSAL İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket” veya “Şenpiliç”) olarak, internet sitemiz olanhttps://www.senpilicblog.com// adresini ziyaret eden kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı KişiselVerilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel VerileriKoruma Kurulu Kararlarına (“KVK mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azamihassasiyeti göstermekteyiz.

İşbu İnternet Sitesi KVK Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Şenpiliç’in internet sitesiziyaretçilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında, verisorumlusu sıfatıyla KVK mevzuatından kaynaklanan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesiamacıyla hazırlanmıştır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Elde Etme ve İşleme Yöntemi

Şenpiliç, https://www.senpilicblog.com// adresini ziyaret etmenizle birlikte, başta trafik verilerinizolmak üzere aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, KVK mevzuatına uygun olarak, bu kişisel verilerinberaberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fizikiortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlemektedir.

Kişisel Veri Şirkete Ulaştığı Ortam İşleme Amacı Hukuki Sebep
İsim-soyisim, şehir, e-posta adresi, telefon numarası, mesaj konusu, mesaj içeriği https://www.senpilicblog.com Şirket ile iletişime geçilmesi; görüş, talep, öneri, şikâyet ve soruların Şenpiliç’e ulaştırılması İnternet sitesi ziyaretçilerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, sağlanan hizmetin bir parçası olarak, Şenpiliç’in meşru menfaatleri kapsamında internet üzerinden iletişim kurulması
Trafik Verisi https://www.senpilicblog.com 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi. İşleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması ve bununla bağlantılı hukuki yükümlüklerin yerine getirilmesi

2 Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Kişiler ve Paylaşım Amacı

2.1. Yurt İçi Aktarım

İşbu Aydınlatma Metninde sayılan kişisel veriler yine bu metinde belirtilen amaçların yanı sıraŞirketimizin iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olaraktedarikçilerimiz ve dış hizmet sağlayıcılarımız (IT uzmanları, veri tabanı sağlayıcıları, yedekleme vekurtarma uzmanları vb.) ile ve talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla KVKmevzuatına uygun olarak paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız özel hukuk kişileri, Şenpiliç ile yaptıkları sözleşmeler kapsamında,KVK mevzuatında aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak, kişisel verileriniziişlemek ve korumakla yükümlü olup, bu kişiler söz konusu veri işleme faaliyetleri kapsamındaŞenpiliç’in denetimindedir.

2.2. Yurt Dışı Aktarım

Yukarıda anılan kişisel verileriniz, ilgili Açık Rıza metninde detaylı şekilde sayılan işlemeamaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, Şenpiliç’in kullanmakta olduğu altyapı ve bilişimsistemlerinin işleyişi kapsamında, açık rıza vermeniz halinde yurt dışına aktarılmaktadır.

3. Kişisel Verilerin Güvenliği, Muhafazası ve İmhası

Şenpiliç, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek birfarkındalığa sahiptir. Şenpiliç bu doğrultuda, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen, ziyaretçilere aitkişisel verileri başta KVK mevzuatı olmak üzere Şirketin KVK Prosedürü ile Kişisel Veri Saklamave İmha Politikasına uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir.

İnternet sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verileri, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen işleme amaçlarıiçin gerekli olan süre ve her halükârda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleriboyunca muhafaza edilmektedir. Anılan süreler sona erdiğinde, Şenpiliç, Kişisel Veri Saklama veİmha Politikası doğrultusunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Şenpiliç, internet sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerine yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini,kişisel verilerin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerledeğiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla KVK mevzuatıuyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır.

Şirketimizin fiziki arşivine ve/veya sunucularına ve/veya diğer sistemlerine yapılan saldırılarsonucunda çalışanlarımızın kişisel verilerinin zarar görmesi ve/veya üçüncü kişiler tarafından elegeçirilmesi/ifşası durumunda, Şirketimiz internet sitesi ziyaretçilerini ve Kişisel Verileri KorumaKurulunu 72 saat içerisinde bilgilendirir.

4. Bilgi Edinme Hakkınız

6698 sayılı Kanun’un 11 maddesi kapsamında, işbu Aydınlatma Metni kapsamında ilgili kişi sıfatınıhaiz internet sitesi ziyaretçileri Şenpiliç’e başvurarak kişisel verilerinin (i) işlenip işlenmediğiniöğrenme; (ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (iii) işlenme amacını ve amacına uygunkullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (iv) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3 kişileri bilme;(v) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme; (vi) 6698 sayılı Kanun’un 7 maddesindeöngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; (vii) kişisel verilerinin 6698sayılı Kanun’un 7 maddesi kapsamında silinmesi, yok edilmesi ve eksik veya yanlış işlenmiş kişiselverilerinin düzeltilmesi taleplerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortayaçıkmasına itiraz etme; (ix) kanuna aykırıgiderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanun kapsamında, işbu Aydınlatma Metni kapsamında ilgili kişi sıfatını haiz internetsitesi ziyaretçilerinin kişisel verilerine ilgili başvuruda bulunmak istemesi halinde, başvurularını https://www.senpilic.com.tr/15-kurumsal/1156-kisisel-verilerin-korunmasi/ linkindeki KVK Bilgi Talep Etme formu ile,

  • Barbaros Mahallesi, Halk Caddesi, Kardelen Sokak, Palladium Tower K:19-20 N:2/68-69-70-71, Ataşehir/İstanbul adresine kimlik teyidinin yapılması için gerekli resmî belgeleriekleyerek bizzat; veya
  • kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza yoluyla ya da ilgilikişi tarafından Şenpiliç’e daha önce bildirilen Şenpiliç’in sisteminde kayıtlı bulunan e-postaadresini kullanmak suretiyle [email protected] ve [email protected] adresine iletebilirler.

Şenpiliç, 6698 sayılı Kanun’un 13 maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğinegöre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVKKurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, rednedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirketin değişen süreçleri dolayısıyla KVK mevzuatına uyum sağlamakamacıyla güncellenebilecektir. Söz konusu güncellemeler için Şenpiliç internet sitesini ziyaretetmenizi rica ederiz.

Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi

Navigate